Algemene voorwaarden

Wilt u de algemene voorwaarden downloaden? Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN RATERING ISOLATIES B.V.TE BUINERVEEN

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

-Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die aan RATERING ISOLATIES B.V. opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten en/of goederen te leveren.

- Ratering: Ratering Isolaties B.V.

Artikel 2- Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Ratering. Artikel3- Totstandkoming van de overeenkomst

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijbiijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkei ijkanders î.s overeengekomen.Zij zijn zo nauwkeurîg mogelijk opgesteld en,voor zover van toepa.s.sing,gebaseerd op de

door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc.

2. De overeenkomst tussen partijen komt alleen tot stand door de schriftelijke bevestiging van de offerte door de opdrachtgever of feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door Ratering.

Artikel 4- Aanvangvan de overeenkomst

1. De overeenkomstvangt aan en eindigt op de in de offerte genoemde data.

Indien geen begin en/of einddatum in de offertewordt genoemd wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.Wel genoemde data kunnen nimmer worden beschouwd als fatale data De op de offerte genoemde data zijn richtlijnen Weersomstandigheden,werkdruk en of het ontbreken van gegevens of materialen kunnen aanleiding geven af te wijken van de overeengekomen data.

2. Het staat Ratering te allen tijde vrij om een aanvaarde opdracht te beëindigen.Zij kan dit enkel doen middels een aangetekend schrijven met daarin de reden van beëindiging.

Artikel 5 - Werkwijze van Ratering

1. De opdrachtgever is. ten behoeve van een correcte uitvoering van het werk gehouden de medewerkers van Ratering toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning.

2. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat het raadzaam is om gedurende de werkzaamheden en tot 2 uur na beëindiging het betreffende pand niet te betreden.

3. De opdrachtgever is gehouden aan Ratering alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

4. Indien door omstandigheden buiten schuld van Ra tering geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd,is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Ratering verschuI digd

5. Raterlng behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 6a-Betalingen:opdrachtgever is rechtspersoon of een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. De opdrachtgever dient hettotaaIbedrag van de factuurbinnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen dan wel op te schorten.

3. Indien het factuurbedrag niet tijdig is betaald dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgeverschriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke handelsrente of wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigdis geworden en E 5,- administratiekosten,binnen 6 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen

4. Indien de betaling inclusief rente en kosten niet binnen 6 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden heeft Ratering,indien zij nog moet presteren,het recht haar prestatles

op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

5. Alle buitengerechtelijke kosten die door Ratering worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen komen voor rekening van de opdrachtgever.De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het in totaal door de opdrachtgever verschuldigde met een minimum van

€ 150,--.

Artikel 6b - Betalingen:opdrachtgever is een consument (natuurlijk persoon die geen beroepof bedrijf uitoefent)

1. De opdrachtgever dient het totaalbedrag van de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen dan wel op te schorten.

3. Indien het factuurbedrag niet tijdig is betaald dan ontvangt de opdrachtgever een aanmaningsbriefwaarin hem de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

4. Indien betaling niet binnen veertien dagen heeft plaatsgevonden dan wordt er wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening gebracht en de navolgde buitengerechtelijke incassokosten:

  • over de eerste €0,-tot € 2.500,-wordt 15% berekend, met een minimum van € 40,-;
  • over de volgende € 2.500tot € 5.000 wordt 10% berekend ;
  • over de daarop volgende f 5.000 tot E 10.000,- wordt 5% berekend worden;
  • over de daarop volgende € 10.000tot€ 190.000,- wordt 1% berekend worden;
  • over het meerdere wordt 0,5% berekend worden met een maximum van € 6.775,-.

5. Indien de betaling inclusief rente en kosten niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden heeft Ratering, indien zij nog moet presteren,het recht haa r prestaties

op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7- Annuleringen

Indien opdrachtgever de opdracht voor aanvang werkzaamheden wenst te annuleren dient zij daartoe een aangetekend verzoek te richten aan Ratering welk verzoek Ratering ten minste 5 werkdagen voor aanvang van het werk dient te bereiken. Annuleringen moeten door Ratering schriftelijk worden bevestigd en zullen niet anders dan op redelijke gronden kunnen worden afgewezen.Opdrachtgever is bij annulering een redelijke vergoeding verschuldigd welke wordt gefixeerd op 15% van de aanneemsom.

Artikel 8- Beperking van aansprakelijkheid

1. Ratering aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of

uit onrechtmatige daad,indien en voor zover deze aansprakelijkheid daar haar verzekering wordt gedekt,en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat,danwel de schade niet op de verzekeringspolis is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door Ratering reeds werd gefactureerden/of uiteindelijk kan worden gefactureerd aan opdrachtgever.

3. De in dit artikelopgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Ratering of van haar leidinggevende werknemers.

4. Rateringis nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade,gederfde winst,gemiste besparingen of stagnatieschade. Artikel9 - Garantie

Ratering werkt volgens de normen van de KOMOen IKOB-BKB certificeringen en geeft een garantie van tien jaren op de door haar geleverde producten met als grondslag de bovengenoemde certificeringen.

Artikel 10 -Reclame

Opdrachtgever dient binne n vier weken bij nadat hem is geble ken of redelijkerwijs had kunnen weten bij Ratering te reclameren dat er spra ke is. van een gebrek in de door Ratering geleverde product enlof door Ratering verrichte w erkzaamheden.Indien opdrachtgever deze termijn van vier wekenlaat verlopen zonder bij Ratering te reclameren, dan ve rvalt de in artikel9 genoemde garantie bepaling.

Artikel 11 - Toepanelijk recht

Op alle door Ratering gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederland s recht van toepassing.Geschillen zullenuit sluitend kunnen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Noord- Nederland

locatie Assen, tenzij de opdrachtgever consument is,in dat geval zal de rechter in het arrondissement w aar de opdrachtgever woonplaat s heeft tevens bevoegd zijn.