Algemene voorwaarden

Wilt u de algemene voorwaarden downloaden? Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN RATERING ISOLATIES B.V.TE BUINERVEEN

Artikel 1 – Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die aan RATERING ISOLATIES B.V. opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten en/of goederen te leveren.

- Ratering: Ratering Isolaties B.V.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Ratering.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld en, voor zover van toepassing, gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc.

2. De overeenkomst tussen partijen komt alleen tot stand door de schriftelijke bevestiging van deofferte door de opdrachtgever of feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door Ratering.

Artikel 4 – Aanvang van de overeenkomst

1. De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de offerte genoemde data.

Indien geen begin en/of einddatum in de offerte wordt genoemd, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Wel genoemde data kunnen nimmer worden beschouwd als fatale data. De op de offerte genoemde data zijn richtlijnen. Weersomstandigheden, werkdruk en/of het ontbreken van gegevens of materialen kunnen aanleiding geven af te wijken van de overeengekomen data.

2. Het staat Ratering te allen tijde vrij om een reeds aanvaarde opdracht te beëindigen. Zij kan dit enkel doen middels een aangetekend schrijven met daarin de reden van beëindiging.

Artikel 5 – Werkwijze van Ratering

1. De opdrachtgever is ten behoeve van een correcte uitvoering van het werk gehouden de medewerkers van Ratering toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning.

2. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat het raadzaam is om gedurende de werkzaamheden en tot 2 uur na beëindiging het betreffende pand niet te betreden.

3. De opdrachtgever is gehouden aan Ratering alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

4. Indien door omstandigheden buiten de schuld van Ratering geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Ratering verschuldigd.

5. Ratering behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 6a – Betalingen:opdrachtgever is rechtspersoon of een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

2. Deopdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen dan wel op te schorten.

3. Indien het factuurbedrag niet tijdig is betaald dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke handelsrente of wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden en € 5,- administratiekosten, binnen zes dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.

4. Indien de betaling inclusief rente en kosten niet binnen zes dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden heeft Ratering, indien zij nog moet presteren, het recht haar prestaties op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

5. Alle buitengerechtelijke kosten die door Ratering worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het in totaal door de opdrachtgever verschuldigde met een minimum van € 150,-.

Artikel 6b – Betalingen:opdrachtgever is een consument (natuurlijk persoon die geen beroep of bedrijf uitoefent)

1. De opdrachtgever dient het totaalbedrag van de factuur binnen acht dagen na factuurdatum te voldoen.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen dan wel op te schorten.

3. Indien het factuurbedrag niet tijdig is betaald dan ontvangt de opdrachtgever een aanmaningsbrief waarin hem de gelegenheid wordt gesteld om binnen veertien dagen alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

4. Indien betaling niet binnen veertien dagen heeft plaatsgevonden wordt er wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening gebracht en de navolgde buitengerechtelijke incassokosten:

  • Over de eerste € 0,-tot € 2.500,- wordt 15% berekend, met een minimum van € 40,-
  • Over de volgende € 2.500 tot € 5.000 wordt 10% berekend
  • Over de daarop volgende € 5.000 tot € 10.000,- wordt 5% berekend worden
  • Over de daarop volgende € 10.000 tot € 190.000,- wordt 1% berekend worden
  • Over het meerdere wordt 0,5% berekend met een maximum van € 6.775,-

5. Indien de betaling inclusief rente en kosten niet binnen veertien dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden heeft Ratering, indien zij nog moet presteren,het recht haar prestaties op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 – Annuleringen

Indien opdrachtgever de opdracht voor aanvang werkzaamheden wenst te annuleren dient zij daartoe een aangetekend verzoek te richten aan Ratering welk verzoek Ratering tenminste vijf werkdagen voor aanvang van het werk dient te bereiken. Annuleringen moeten door Ratering schriftelijk worden bevestigd en zullen niet anders dan op redelijke gronden kunnen worden afgewezen. Opdrachtgever is bij annulering een redelijke vergoeding verschuldigd welke wordt gefixeerd op 15% van de aanneemsom.

Artikel 8 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Ratering aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet op de verzekeringspolis is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door Ratering reeds werd gefactureerd en/of uiteindelijk kan worden gefactureerd aan opdrachtgever.

3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Ratering of van haar leidinggevende werknemers.

4. Ratering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of stagnatieschade.

Artikel 9 – Garantie

Ratering werkt volgens de normen van de KOMO en IKOB-BKB certificeringen en geeft een garantie van tien jaren op de door haar geleverde producten met als grondslag de bovengenoemde certificeringen.

Artikel 10 – Reclame

Opdrachtgever dient binnen vier weken nadat hem is gebleken of nadat hij redelijkerwijs had kunnen weten dat er sprake is van een gebrek in de door Ratering geleverde producten en/of door Ratering verrichte werkzaamheden, deze bij Ratering te reclameren. Indien opdrachtgever deze termijn van vier weken laat verlopen zonder bij Ratering te reclameren, dan vervalt de in artikel 9 genoemde garantie bepaling.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle door Ratering gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Noord- Nederland locatie Assen, tenzij de opdrachtgever consument is, in dat geval zal de rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever woonplaats heeft tevens bevoegd zijn.